hr en de it fr si cz hu sk pl ru

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI  UVJETI  POSLOVANJA

INCOLLA agencija za posredovanje u prometu nekretninama:  

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim
uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći
uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu
nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u
daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju
u prometu nekretnina.

Općiuvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:

Posredniku prometu nekretnina – agencija INCOLLA za posredovanje u prometu nekretninama  
iz Zagreba , Andrije Hebranga 5.

Posredovanje
u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se
odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za
sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri
kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno
spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju
(prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi
mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s
Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je
određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge
posredovanja.


PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda INCOLLA agencije za posredovanje u prometu nekretninama  se temelji na podacima koji su
zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.

Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o
posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.

Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je
oglašena nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine
odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih
grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Agencije.

Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

Ponude agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno
odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez
odgode obavijestiti Agenciju o tome pisanim putem (elektronička pošta, faks,
preporučeno pismo i sl.)

 

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.


UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu
koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se
obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.

Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.U Ugovoru o
posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o
nekretnini za potrebe posredovanog posla.

Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti
uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u
posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira
potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati
Ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u
suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s
prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko Posrednik ne želi pristati na
posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od
strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju sa kupcem.

 

Članak 6.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć)
svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja
Ugovora o posredovanju.


OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Radi ostvarenja obveze iz Ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje naročito
obavljati sljedeće:

1.
tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i
treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika

2.
nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja
pravnog posla

3.
posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla

4.
upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

5.
upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu

6.
izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo
na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike
zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava
ili drugih prava trećih osoba na nekretnini

7.
obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje
su mu poznate ili mu moraju biti poznate

8.
čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao
poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom
nekretninom ili s poslom za koji posreduje

9.
oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje
prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze
uobičajenu prezentaciju u dogovoru sa Nalogodavcem

10.
posredovati pri primopredaji nekretnine

11.
ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog
zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na
to zemljište

12.
omogućiti pregled nekretnina Nalogodavcu i trećim osobama

13.
posrednik zadržava subjektivno pravo ne dovođenja u svezu potencijalnog kupca
i/ili prodavatelja s potencijalnim kupcem i/ili prodavateljem ukoliko
samostalno procijeni da se radi o neodgovornim i neozbiljnim klijentima.

14.
u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Nalogodavca Predugovor o
kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji,Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava
vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog
odjela


OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 8.

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

1.
obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge
posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini

2.
dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na
nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet
posredovanja

3.
upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na
nekretnini

4.
ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih
suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu
prihvaćanja posredničkog ugovora

5.
osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje
posredovanog posla neposredni pregled nekretnine

6.
obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za
koji je ovlastio Posrednika

7.
isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod
prodaje nekretnine u postotku kojeg su stranke dogovorile od utvrđene
kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog
akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu
isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene
nekretnine

8.
nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze
uobičajene troškove posredovanja

 

POSREDNIČKA USLUGA

Članak 9.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio
vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju
pravnog posla, a naročito ako je:

1.
neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu)
radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja

2.
organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o
sklapanju pravnog posla

3.
Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili
broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje
pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje
pravnog posla

4. 

omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne
ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili
sklapanje pravnog posla

 

POSREDNIČKA NAKNADA I
TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 10.

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu sukladno dogovoru stranaka

Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o
posredovanju, sukladno cjeniku Agencije.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju
neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno
zaključe (predugovor ili konačni ugovor).

Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze
uobičajene troškove posredovanja.

Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi
prelaze uobičajene troškove posredovanja.

O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja
istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca.

Smatra se da je Nalogodavac pristao na troškove iz stavka 5. ovog članka ukoliko ih
odmah po primitku pisane obavijesti nije osporio.


Članak 11.

Posredničku naknadu i troškove iz članka 10. Nalogodavac je obvezan platiti na račun
Posrednika u roku od 3 dana od ispostavljanja računa.

Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj
stopi.

 

Članak 12.

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja
posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale
tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena,
oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.


Članak 13.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s
kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od
posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se
postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno
izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni
posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca.

 

Članak 14.

Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade
ako je on ugovoren.


Članak 15.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u
slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju.

Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.


ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 16.

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama
isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno ne čuvanja poslovne tajne
pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi
posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u
vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora
o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem.


Članak 17.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao
netočne podatke bitne za poslove posredovanja.

Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa
svoje strane, prema Agenciji i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Agencija dovela
u vezu.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu
Nalogodavca da isplati Agenciji sve troškove nastale tijekom posredovanja, a
koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.


CJENIK POSREDNIČKIH
USLUGA

Članak 18.

Usluga
Posrednička naknada

Kupnja
nekretnine 2-4%,  minimalna naknada
1500,00 Eura,  plative su u
protuvrijednosti  u kunama

Prodaja
nekretnine 3-6 %, minimalna naknada 1500,00 Eura, , plative su u
protuvrijednosti u kunama

Najam/zakup
nekretnine do 5 godina 100% iznosa mjesečne najamnine

Najam/zakup
nekretnine 5 godine i više 200% iznosa mjesečne najamnine

Ostale usluge Agencije po dogovoru.


na cijene se obračunava PDV po zakonski propisanoj stopi


troškove upravnih biljega i drugih pristojbi snosi Nalogodavac.

 

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 19.

Ugovorom
o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće
angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza
mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio
mimo Posrednika pravni preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je
isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku
platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti
Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.


TRAJANJE UGOVORA I
PRESTANAK UGOVORA

Članak 19.

Ugovor
o posredovanju se sklapa na rok od 1(jedna) do 3 (tri) godine i prestaje
istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za
koji se posredovalo.

Stranke
mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor
sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje
od ugovornih strana.

Otkazni
rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.

Nalogodavac
je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja.

Ako
Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna
prema drugoj nikakvih potraživanja.

Ukoliko
Nalogodavac sam sklopi pravni posao sa trećom osobom, dužan je u roku od 8
(osam) dana pismenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze
posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju.Nalogodavac je u slučaju
iz stavka 5. i stavka 6. ovog članka dužan isplatiti Posredniku troškove
posredovanja za koje je i inače bilo ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

 

Članak 20.

Nalogodavac
će priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju ukoliko je
kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja Ugovora o posredovanju.

Ukoliko
Nalogodavac sklopi pravi posao u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog
ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora, a koji pravni posao je
pretežno posljedica Posrednikovog djelovanja dužan je Posredniku platiti
posredničku naknadu u cijelosti.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  21.

INCOLLA  agencija za posredovanje u prometu nekretninama-
zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez
prethodne obavijesti.

 

Članak 22.

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji
nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se
odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima
RH.

Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu, Hrvatska. © 2016 sva prava pridržana, Incolla