hr en de it fr si cz hu sk pl ru

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI  UVJETI  POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja ureduje se poslovni odnos između INCOLLA agencija za promet nekretninama (u daljnjem tekstu: POSREDNIK) i NALOGODAVCA (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrduje da je upoznat i suglasan sa općim uvjetima poslovanja.

Ponuda nekretnina  temelji se na podacima koje je smo zaprimili pismenim ili usmenim putem, te zadržavamo mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma). 

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja prvog posredovanoga posla, odnosno potpisom predugovora ili kupoprodajnog ugovora. Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje, prilikom kupoprodaje, zakupa i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija pri HGK .

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za odredene izdatke,odnosno  troškove. Isto tako posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom ga  je posrednik doveo u vezu.

OBVEZE POSREDNIKA 

Ovim ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se prema čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07 obvezuje obavljati osobito sljedeće: 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla, 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: – očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, – upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, – pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, – nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, – okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima. 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, 5. omogućiti pregled nekretnina, 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao, 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s

poslom za koji posreduje, 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište, 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. 

OBVEZE NALOGODAVCA 

Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ovim ugovorom o posredovanju nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće: 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani, 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini, 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine, 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu, 5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno, 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, 7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini. 8. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. 9. Nalogodavac ima obvezu bez odlaganja a prije potpisivanja obavijestiti posrednika o sklapanju predugovora odnosno ugovora sa kupcem s kojim ga je u vezu doveo posrednik.

Na odnose između nalogodavca i posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uredeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. 


Srdačan pozdrav,

Incolla nekretnine


© 2016 sva prava pridržana, Incolla